copyright © 1997 - 2014 wadim rakowski. all rights reserved.

alphabet. 2013. okey. digital photo

<......>